Regulamin sklepu internetowego footstop.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez FOOT STOP Beauty Bar and Social House oraz określa zasady i warunki świadczenia przez FOOT STOP Beauty Bar and Social House usług drogą elektroniczną.

 

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Zakupy w Sklepie
 • 5 Płatności
 • 6 Realizacja zamówienia
 • 7 Prawo odstąpienia od umowy
 • 8 Skutki odstąpienia od umowy
 • 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • 10 Reklamacje
 • 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • 12 Newsletter
 • 13 Dane osobowe
 • 14 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

1 DEFINICJE

 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, produktu elektronicznego określonego w zamówieniu.

 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie.

 

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

Sklep – sklep internetowy footstop.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://footstop.pl.

 

Sprzedawca – FOOT STOP Beauty Bar and Social House, ul. Mickiewicza 24/B1, 60-836 Poznań, numer NIP 848-159-05-09, REGON 300501201.

 

Siedziba Sprzedawcy – miejsce świadczenia usługi oraz punkt zakupu lub odbioru Kuponu upominkowego. Adres siedziby: ul. Mickiewicza 24/B1, 60-836 Poznań.

 

Kupon Upominkowy – jest to produkt elektroniczny wyrażający prawo Kupującego do zakupionego towaru lub usługi Sprzedawcy, który może także być wyrażony w formie papierowej (stanowiącej wydruk z pliku), dostępny do zakupu Sklepie, w tym do odbioru w Siedzibie Sprzedawcy. Kupon Upominkowy jest dostępny w Sklepie w postaci pliku *.pdf lub pliku innego rodzaju.

 

Kwota – wartość wyrażona w złotych polskich (PLN), podawana przez Kupującego na stronie internetowej Sklepu, będąca wartością brutto towarów bądź usług możliwych do realizacji w Siedzibie Sprzedawcy.

 

Cennik – lista usług i towarów oferowanych w salonie Sprzedawcy, wraz z cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Cennik dostępny jest w Siedzibie Sprzedawcy i w Sklepie.

 

Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

 

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta przez Sprzedawcy z Kupującym w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczny jest Kupon Upominkowy wybrany przez Kupującego w celu jego zakupu, w którym istnieje także możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Kuponów Upominkowych.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Kuponu Upominkowego do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204).

 

 

2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 

 1. Adres pocztowy:

FOOT STOP Beauty Bar and Social House, ul. Mickiewicza 24/B1 , 60-836 Poznań.

 1. Adres e-mail: info@footstop.pl

 

3 WYMOGI TECHNICZNE

 

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego to:
  1. a) to przeglądarka internetowa Internet Explorer (w wersji 11 lub nowszej), Mozilla Firefox (w wersji 61 lub nowszej), Google Chrome (w wersji 63 lub nowszej),
  2. b) systemy operacyjne Microsoft® Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS® X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, Linux, Android;
  3. c) dostęp do sieci Internet – przesył danych 1 Mbps lub szybszy (rekomendowane szerokie pasmo), połącznie 3G lub lepsze (rekomendowane WiFi);
  4. d) aktywna skrzynka e-mail;
  5. e) włączona obsługa Cookies i html5 localStorage.
 2. W przypadku korzystania przez Kupującego ze sprzętu lub oprogramowania niespełniającego wymagań technicznych określonych w ust. 1 wyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości korzystania ze Sklepu przez Kupującego.
 3. Sprzedawca informuje, że pomimo dołożenia wszelkich starań, nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych w Sklepie, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości.

 

4 ZAKUPY W SKLEPIE

 

 1. Przedmiotem Umowy Sprzedaży są towary i usługi oferowane przez Sprzedawcę, wyrażone w formie Kuponów Upominkowych. W Sklepie szczegółowo opisany jest każdy towar i usługa, której Kupon upominkowy dotyczy.
 2. Wybrany w Sklepie do kupienia Kupon Upominkowy należy dodać do Koszyka.
 3. Kupujący zobowiązany jest wskazać adres e-mail, na który zostanie dostarczony Kupon Upominkowy będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, a także podać dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia. Kupujący może również zaznaczyć opcję odbioru Kuponu Upominkowego osobiście w siedzibie Sprzedawcy. Wówczas Kupon Upominkowy będzie gotowy do odbioru w Siedzibie Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach pracy Sprzedawcy.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia przez Kupującego jego treści i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca niezwłocznie przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, na podany przez Kupującego adres e-mail.
 7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. błędny adres e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sklep będzie uprawniony do anulowania Zamówienia także w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie Umowy sprzedaży albo wskazywać na zamiar umyślnego wprowadzenia Sprzedawcy w błąd, w celu niekorzystnego rozporządzenia przez niego mieniem.
 8. Po zawarciu Umowy Sprzedaży w Sklepie, Kupujący nie ma możliwości zmiany sposobu dostawy oraz płatności za nabyty Kupon Upominkowy. W zaistniałym przypadku Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

5 PŁATNOŚCI

 

 1. Za złożone Zamówienie można zapłacić dokonując przelewu na konto Sprzedawcy albo gotówką lub kartą płatniczą w Siedzibie Sprzedawcy .
 2. Kupujący ponosi wszelkie koszty transakcji finansowych, które mogą zostać naliczone przez bank lub instytucję finansową, w związku z płatnością za zamówienie.
 3. Środki należne za złożone Zamówienie powinny wpłynąć na konto Sprzedawcy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku braku naruszenia ww. terminu, zamówienie może zostać anulowane.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku tzw. metody szybkich płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 5. Każda Umowa Sprzedaży będzie dokumentowana dowodem zakupu (paragonem). Na życzenie Kupującego, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, wystawiana będzie faktura VAT.
 6. Jeżeli Kupujący dokonuje zakupu jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać dane podmiotu konieczne dla potrzeb wystawienia faktury VAT.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 8. W przypadku płatności kartą płatniczą, termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 

6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Termin realizacji Zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 2. Zamówienia na Kupony Upominkowe są przyjmowane od Kupujących za pośrednictwem Sklepu, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Koszt realizacji Zamówienia określany jest w momencie składania Zamówienia przez Kupującego.
 4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za Zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia niezwłocznie po jego opłaceniu.
 5. Kupony Upominkowe dostarczane są również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Przedmiot Umowy Sprzedaży jest dostarczany do Klienta na adres e-mail wskazany w Zamówienia, z wyjątkiem przypadku gdy Kupujący wybierze opcję odbioru osobistego w Siedzibie Sprzedawcy.
 7. W przypadku wybrania przez Kupującego odbioru osobistego, Kupon upominkowy będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji Zamówienia.
 8. W przypadku wybrania przez Kupującego odbioru osobistego, Kupon upominkowy pozostanie gotowy do odbioru przez Kupującego przez 7 dni roboczych od daty doręczenia Kupującemu powiadomienia o gotowości odbioru za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail).
 9. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze przedmiotu Umowy Sprzedaży we wskazanym terminie, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru przedmiotu Umowy Sprzedaży.
 10. W przypadku niewykorzystania Kuponu Upominkowego w terminie jego ważności, o ile Strony nie ustalą zmiany terminu ważności, umowa ulega rozwiązaniu. W takim przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu zapłaconej przez Kupującego ceny Kuponu Upominkowego.
 11. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania. Zamówienie będzie uważane za skutecznie złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego.

 

7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Kuponu upominkowego lub w którym osoba trzecia inna niż Kupujący i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego Kuponu Upominkowego.
 3. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 7. W miarę możliwości do zwracanego Kuponu Upominkowego powinien zostać dołączony paragon albo faktura VAT dotyczące sprzedaży tego Kuponu Upominkowego.

 

8 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Zwrot Kuponu Upominkowego powinien nastąpić niezwłocznie na adres wskazany w § 2 pkt 1, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Kupon Upominkowy przed upływem terminu 14 dni.

 

9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Kupujący.

 

10 REKLAMACJE

 

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Kuponu Upominkowego Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym żądać od Sprzedawcy świadczeń określonych w art. 560 kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 pkt 1 i 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 2 pkt 1.
 5. Reklamacje dotyczące działania strony internetowej Sklepu:
 6. wszelkie reklamacje dotyczące działania strony internetowej Sklepu internetowego lub pozostałych Usług należy zgłaszać na adres e-mail wskazany w § 2 pkt 2 w ciągu 7 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację w zakresie następujących danych osobowych składającego reklamację: (a) imię i nazwisko, (b) adres e-mail, (c) przedmiot reklamacji, (d) dokładny opis wad reklamowanej usługi lub towaru, (e) przyczynę reklamacji.
 8. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji zawierającej kompletne dane, o których mowa w ust. b).
 9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną na adres z którego nadesłano reklamację, chyba że wskaże inny adres do kontaktu.
 10. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji za zasadną

 

11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Kupującego rezultatu, Kupujący może skorzystać m.in. z:

 1. a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl.
 2. b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl.
 3. c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 4. d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12 NEWSLETTER

 

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca ustala poniżej zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem usługi dostarczania informacji (Newsletter) jest Sprzedawca. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie zmówionych informacji. Usługi świadczone w ramach Newslettera są bezpłatne.
 3. Zamówienie Usługi Newslettera następuje poprzez rejestrację w Sklepie w zakładce „newsletter”, która odbywa się poprzez podanie przez Kupującego własnego adresu e-mail.
 4. Przy zamawianiu Newslettera Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowych oraz przetwarzanie jego danych osobowych. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą ofert handlowych Sprzedawcy.
 5. Zamówiony Newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany przez Kupującego adres e-mail. Sprzedawca jest wyłącznym dysponentem adresu e-mail, nie udostępni go osobom trzecim.
 6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 7. W celu zarejestrowania się Kupujący powinien wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Klienta i być zgodne z prawdą.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą aktywacji usługi Newsletter dokonanej przez Klienta. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 9. Sklep rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Newsletter poprzez skasowanie adresu e-mail Klienta z bazy Newsletter. Klient rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Usługi Newsletter poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres pocztowy bądź e-mail podany w § 2 pkt 1 i 2 Regulaminu . Zgłoszenie usunięcia konta należy wysłać z adresu e-mail użytego do rejestracji. O usunięciu adresu e-mail z bazy Newsletter do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca wykonanie usunięcia.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony rejestracyjnej Newslettera w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

 

13 DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest FOOT STOP Beauty Bar and Social House, ul. Mickiewicza 24/B1 , 60-836 Poznań
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

14 ZASTRZEŻENIA

 

 1. Zakazane jest dostarczanie Sprzedawcy przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo potwierdzone w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 3. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

FOOT STOP Beauty Bar and Social House, ul. Mickiewicza 24/B1 , 60-836 Poznań NIP 848-159-05-09, REGON 300501201  adres e-mail: info@footstop.pl

 

– Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Data odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Imię i nazwisko Konsumenta(ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Adres Konsumenta(ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Numer rachunku bankowego do zwrotu środków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) Niepotrzebne skreślić